• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

 Bölge Sınırları – İlk Yurt Edinmeler -Bitinyenler

BITHYNIE (Bitinya)

BÖLGE SINIRLARI – İLK YURT EDİNMELER - BİTİNYENLER

1 - BITINYA'NIN SINIRLARI.

Doğuda : «SANGARIUS» Sakarya nehri. (2. Dönemde «HERACLIA Karadeniz Ereğ. li'si)

Batıda : «RHYNDAKUS» Rindakoz (Atra. nos - Adırnaz da denir) çayı, «APOLLONI- ATIS» Apolyont gölii.

Kuzeyde : Istanbul Boğazının bitiminde de nize ulaşan «RHEBAS» Irva çay'ından (Önce- leri Karasu. Sonraları Karadeniz Ereğli'sine) kadar Karadeniz.

Güneyde: Genellikle «PHRYGIE, Frikya denilen bölgenin kuzey sinırı ile çevrili bölge Bitinya'nın kapsadığı alan sayılmıştır. Bu alana, ilk önceleri (Buralarda ilk yerle.

sen BEBRYCES'lerden ötürü) «BEBRYCIE Bebrisiye, sonraları BİTHYNIENS) Bitinyen denilen «THRACES» Trak boyların egemenli ği altına girmesinden ötürü, Bitinya denilmiştir.

2 - BITINYA'DA ILK ULUSLAR.

Yukarda sınırları belirlenen bölgenin ilk sahipleri Frik boylarindan Bebris'lerdir. Genel likle Bitinyanın deniz kıyılarında yerleşmeyi yeğ tutan Bebris'lilerin Bitinyenlerden olmadıkları

1 Bitinya'nın sınırları daima değişikliğe uğra. mıştır. Zaman zaman doğu kuzeyde Kızılırmak, batı güneyde Menderes nehirlerine kadar uzamış tır. Uzun sür doğu güneyde Rindakos (Susigir: lik) nehri Bitinya ile Misya arasında sınır kabul olunmuştur.

kesinlikle anlaşılmıştır. HOMORES'un ünlü Truva savaşlarını yansıtan destanında Bebri

Canların kurtaranlar da Karadeniz Ereğlisi do. Javlarında daha bir süre varlıklarını korudular:

3.-- BITINYENLER :

Bitinya arazisi uluslar göçü boyunca çesit. li uluslar tarafından zorlanmış: zaman zaman işgal edilmiş, bu kargaşa asırlar boyu devam edegelmiştir. Bitinyanın ilk etnik ulusu yukarda açıkladığımız gibi bir Frik boyu olan Bebridl. lerdir. Arganotların etkisile daha sonra Karade niz Ereğlisine, oradan da diğer Frik boylar ile birlikte Anadolu içlerine sarkarak, yurt edirdik leri yöreye FRIKYA adini vermişlerdir.

Biri yerli Bebris, diğeri Trakya kökenli Göçmen Bitinya'lı zamanla kaynaşmış bir ulus niteliğinde kurdukları Greko Trak devleti ile varlıklarını uzun süre devam ettirmişlerdir Istilacı niteliğinde gelen Trakya kökenli Bi

tiniyenlerden;

1) «MARIANDYNIENS» Mariandiler, Bi- tinya'nın doğu bölgesi olan Sakarya'nın dökül-

diiğü yerlere cgemendiler.

AUTOANTONYM

V OCRAJORONOY

* Astakoz dolaylarının k halkı olan Beb: rislerin İspanya Bobrisleri ile ortak yanlarının bulunması muhtemeldir Bu kaynaşma (Bugünku anlamda) bilingli

degildir. Ayni yöreyi yurt edinme, ortak alın yazı

S1, çeşitli degisimlere karşın din, dil birligini

koruma gibi nedenler halkları zorlamış, yeni bir

ulus niteliğinde devlet kurulması sağlanmıştır.

(A.O.)

2) «CAUCONES» Coconlar, Peleponez den gelen bu Trak boyu göçebe olarak tanın mışlardır. Önceleri Lüleburgaz da yerleştikten sonra Bartın Çayı kıyılarına göçtüler. Bir süre burada oyalandıktan sonra Kastamonu yöresine egemen oldular

3) «THYNİENS» Tinyalılar, Astakinoz körfezi, Byzantion boğazı Karadeniz'in meyda na getirdiği (Osmanlı döneminde Kocaeli adı verilen) yarımadaya egemendiler.

4) «MYSİENS» Misiyenler, Uludağ, Ni kaia (Iznik) gölü dolaylarına egemendiler. (Egemenliklerini uzun süre devam ettirdikle inden bu bölgeye MİSYA denilmiştir.)

Bu Trak boyları, Bitinya'da ilk yerleşen Bebrislerle kaynaşmışlar, BİTİNYEN denilen birleşik bir ulus niteliğini kazanmışlardır.

4 - BİTİNYENLERİN KRALLIK DÖNEMİNE GEÇİŞİ.

Bitinya bölgesinin kesin olarak Bitinyenler ce egemenlik altına alınmasından sonra, Misya bir süre «CRESUS» Krezusun eline geçti. Bu nedenle Misiyenler, Astakoz dolaylarına göçtü ler. Ancak Lidya krallığının çökmesi üzerine Perslerin eline geçen yurtlarına, büyük kayıp lar vermek bahasına sahip olabildiler. Yine bu arada :

Yunanista'nın küçük bir ülke olması, nüfu sunun hızla artması, arazisinin çoğalan halka yetmemesi, ticaret ve sanayiin gelişmesi sonucu, ham madde kaynaklarına ulaşmak için göç men olarak bir bölümü Bitinya'ya yerleşti.

Lidya ve Pers istilåları ile bitik düşmüş Bitinya'ya bu göçmenler yeni bir hız vermişse de, Bosforos kıyılarında gelişen Byzantion, Kalkedon'un ara zilerini işgal etmesine engel olamadılar. Şehir ler yağmalandı, halkı ya toptan ya da kısmen yok edildi. Yine bu arada Bitinya kentlerinin bir çoğu «XENOPHON» ordusunun «ONBİNLE RİN» geçişi sırasında büyük kayıplara uğra mıştır.

Ardarda gelen baskın ve yenilgilere rağmen Bitinyalılar devlet olma yolunda cesaretlerini kırmamışlardır. Nitekim girdikleri egemenlikler den ilk olanakla sıyrılmasını başarmışlardır. İş te bu kargaşa döneminin sonlarında Bitinya Va lisi DEDALSES, Astakoz'u Perslerin elinden kurtararak (Prenslik niteliğinde) monarşik bir devletin temellerini attı. Bitinya krallığının çe kirdeğini atan Prens Dedalses'in egemenliği «ALEXANDRE» İskenderin, Anadolu'daki Pers egemenliğini ortadan kaldırmasına kadar devam etti. Ölümü üzerine Bitinya ÖZERK BİR KRALLIK oldu.

4 Cocon'ların İskit kökenli olduğu da iddia edilmektedir. Homerus ünlü destanında bu boy. dan söz eder. Yakın zamana kadar (40-50 yıl ön. cesine) Kastamonu çevresinde Coconyat denilen gezici bir kabile vardı. Göçebe boy'lara (Bu Bitin yen Boy'dan ötürü) Cocon denilmesi mümkün ol. duğu gibi, Bitinyen boy'un son kalıntısı olması da muhtemeldir. (A.Ö.)

 

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Sosyal Medya

Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam47
Toplam Ziyaret298496
Site Haritası